Tượng tổ sư đạt ma

Cây gỗ hương, gỗ giáng hương, hương đá, hương vân, hương Lào… có phải là một loại gỗ không? Cách